Rekomendacijos savivaldybėms, kaip aktyvinti bendradarbiavimą su NVO bei piliečiais

  • birželio 30, 2015
  • Naujienos

Pilietinės visuomenės institutas, atlikęs tyrimą apie valdžios ir NVO sektorių bendradarbiavimą ir siekdamas, kad gyventojai bei NVO aktyviau įsitrauktų (būtų įtraukiami) į viešųjų reikalų svarstymą Lietuvos savivaldybėse, parengė savivaldybių politikams, administracijų vadovams skirtas rekomendacijas.

Pagrindinis piliečių dalyvavimo valstybės valdyme įrankis demokratinėse visuomenėse – visuotiniai, laisvi ir sąžiningi rinkimai, kuriuose valstybės piliečiai išrenka savo atstovus bei patiki svarbiausius šalies valdymo klausimus. Tačiau sėkmingam valstybės vystymuisi ir demokratijos principų įtvirtinimui bei palaikymui svarbu užtikrinti, kad valstybės gyventojai ir tarp periodiškai vykstančių rinkimų turėtų galimybes ir jaustų pareigą įsitraukti į šalies valdymo klausimų sprendimą, viešųjų reikalų tvarkymą ir sprendimų priėmimą.

Pateiktos rekomendacijos apima pasiūlymus, kaip gerinti komunikaciją su vietos bendruomene bei savivaldybės teritorijoje veikiančiomis NVO bei skatinti gyventojus aktyviau išnaudoti esamus įsitraukimo į sprendimų priėmimą įrankius ir mechanizmus. Taip pat savivaldybės raginamos suteikti gyventojams daugiau ir įvairesnių įsitraukimo į sprendimo priėmimo procesus įrankių, aktyviau konsultuotis su vietos bendruomene bei NVO dėl viešųjų sprendimų priėmimo, savivaldybės interneto svetainėje skelbti aktualią ir susistemintą, su savivaldybės teritorijoje veikiančiomis NVO, bendruomenėmis susijusią informaciją, analizuoti, kaip gyventojai ir NVO įsitraukia į sprendimų priėmimą savivaldybėje, kokie įsitraukimo instrumentai ir priemonės yra labiausiai išnaudojami.

Instituto ekspertai rekomendacijas parengė remdamiesi tyrimu, pagrįstu reprezentatyviomis visuomenės bei valstybės sektoriaus darbuotojų apklausomis, fokus grupių diskusijomis su valdžios ir NVO sektoriaus atstovais nacionaliniu ir savivaldos lygmenimis, savivaldybių interneto svetainėse gyventojams sudarytų e-demokratijos galimybių, savivaldybių tarybų veiklos ataskaitų analize.

Rekomendacijos savivaldybėms dėl NVO ir valdžios sektorių bendradarbiavimo bei aktyvesnio piliečių ir nevyriausybinių organizacijų įtraukimo į sprendimų priėmimo procesus (pdf).