Apie Civitas klubus

Pilietinės visuomenės institutas (PVI) inicijuoja suaugusiųjų pilietinio švietimosi programą Civitas. Programos paskirtis – skatinant suaugusiųjų švietimąsi prisidėti prie Lietuvos pilietinės visuomenės stiprinimo.

Programos pagrindimas

Demokratija ir jos sąlygomis gyvenančios visuomenės gerovė esmingai priklauso nuo pilietinio bei politinio žmonių raštingumo, nuo pastangų aiškintis ir suprasti visuomenėje vykstančius procesus, nuo nusiteikimo ir gebėjimo išmintingai dalyvauti viešajame gyvenime. Geras viešųjų reikalų išmanymas visuomenei būtinas, kad ji įveiktų bejėgiškumo jausmą ir savarankiškai dalyvautų valstybės kūrime, kad nebūtų nušalinta ar nusišalinusi nuo bendram gyvenimui svarbių politinių sprendimų, bet juos įtakotų, kad palaikytų reiklų pilietinį dialogą su valdžia. Tokio išmanymo reikia, kad būtų įveiktas visuomenės susipriešinimas, griežtas susiskirstymas į galią turinčias grupes ir už galios lauko atsidūrusią didžiąją žmonių dalį.

Lietuvoje besimokančių suaugusiųjų žmonių dalis šiuo metu daugiau nei dvigubai mažesnė nei Europos Sąjungos šalių vidurkis. Lietuvoje nėra susiformavusi ir nuolatinio suaugusiųjų pilietinio, politinio švietimosi sistema. Vis dėlto jau esama sėkmingų pilietinių iniciatyvų, kurias telkiant, jungiant, galėtų būti sukurta ir išplėtota suaugusiųjų pilietinio švietimosi struktūra.

Programos tikslai

– padėti išplėsti viešų politinių diskusijų erdvę visoje Lietuvoje ir ją palaikyti;
– plėtoti racionalų, argumentais grindžiamą pilietinį dialogą;
– tvirtinti viešojoje erdvėje demokratijos principus ir vertybes;
– sustiprinti visuomenės savarankiškumą ir pilietinio veikimo galias, ypač Lietuvos regionuose;
– sukurti suaugusiųjų pilietinio švietimosi tinklą ir padėti pagrindus tokio švietimosi sistemai;
– prisidėti prie politinės sistemos stabilumo užtikrinimo ir brandesnės demokratinės tvarkos kūrimo.

Programos nuostatos

– valstybė – civitas – yra piliečių bendrija, tai bendras visų piliečių reikalas, o ne valdžios nuosavybė;
– politika – bendro piliečių veikimo laukas, o ne išskirtinės politikų valdos;
– demokratinė tvarka yra kuriama ir palaikoma piliečių: jos niekas negali įvesti;
– demokratijai būtinas nuolatinis piliečių dialogas, nuolatinis piliečių dalyvavimas svarstant ir tvarkant valstybės reikalus;
– piliečių dialogui reikalinga tolerancija, pagarba kitų nuomonėms, atvirumas skirtingiems požiūriams, įsiklausymas į skirtingus argumentus bei pilietinė atsakomybė.

Programos įgyvendinimo būdai

– bendradarbiaujant susikūrusiems Civitas klubams ir Pilietinės visuomenės institutui bei kitoms panašios paskirties organizacijoms Lietuvos regionuose inicijuojamos, rengiamos viešos diskusijos vietos žmonėms aktualiais valstybės ir visuomenės gyvenimo klausimais, skatinamos savarankiškos šios srities studijos;
Civitas klubai ir kitos programoje dalyvaujančios regionų organizacijos renkasi veiklos formas atsižvelgdamos į savo ir vietos žmonių poreikius bei interesus;
– Pilietinės visuomenės institutas veikia kaip tarpininkas tarp klubų ir įvairių juos dominančių temų specialistų: suranda ir siūlo galimus lektorius, aprūpina klubus reikiama informacija, padeda klubams keistis patirtimi tinklalapyje;
Civitas klubai gali veikti ir kaip studijų rateliai, ir kaip vietos bendruomenių pilietinio švietimosi, pilietinių akcijų organizatoriai.

Programos dalyviai

Civitas klubai;
– Pilietinės visuomenės institutas;
– asocijuoti programos nariai: panašios veiklos ir tų pačių tikslų organizacijos;
– įvairių sričių ekspertai, mokslo institucijos.

 

Šiuo metu siūlomų temų ir lektorių sąrašą žiūrėkite čia.
Diskusijų kalendorius – čia.
Artimiausią Civitas klubą susiraskite čia.

Civitas klubų įspūdžiais dalinamės čia.