Valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimo viešosios politikos sprendimų priėmimo procese stirpinimas

Lietuvos ir tarptautiniai tyrimai rodo, kad šalies visuomenė yra pilietiškai pasyvi ir menkai naudojasi savo teisėmis bei galimybėmis dalyvauti politinių sprendimų priėmimo procese. Atsakingos valdžios institucijos (pavyzdžiui, projekto partnerė – LR Seimo kanceliarija) menkus piliečių pajėgumus naudotis valstybinio sektoriaus teikiama informacija ir kokybiškai dalyvauti viešųjų sprendimų priėmimo procesuose taip pat laiko opia problema. Toks visuomenės pasyvumas neužtikrina kokybiško viešosios politikos formavimo ir įgyvendinimo „grįžtamojo ryšio“, neskatina valdžios atvirumo, nepadeda išplėtoti laisvai politinei bendruomenei būtino piliečių ir valdžios bendradarbiavimo.

Projektu „Valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimo viešosios politikos sprendimų priėmimo procese stiprinimas“ siekiama paskatinti valdžios ir nevyriausybinio sektoriaus, suvokiamo kaip pilietinės visuomenės institucinė apraiška, bendradarbiavimą ir partnerystę viešosios politikos sprendimų priėmimo procese (pirmiausia čia turima galvoje teisėkūra ir teisėkūros priežiūra). To siekiama, viena vertus, per tyrimais pagrįstą egzistuojančių NVO įtraukimo į viešosios politikos sprendimų priėmimo procesą mechanizmų tobulinimą ir naujų kūrimą, antra vertus, per informacijos apie valdžios ir NVO bendradarbiavimo viešosios politikos sprendimų priėmimo procese galimybes ir būdus aktyvią, įvairiapusę sklaidą Lietuvos regionuose bei bendradarbiavimui reikalingų žinių suteikimą, įgūdžių ugdymą tarp vietos valdžios institucijų darbuotojų ir vietos NVO lyderių. Konstruktyvus NVO lyderių dalyvavimas įgalins visavertį valdžios ir NVO dialogą, bendradarbiavimą bei partnerystę, o tai savo ruožtu kels įgyvendinamos viešosios politikos kokybę.

Projekto veiklos:
• Suburta ekspertų komanda ištirs ir įvertins esamą valdžios ir NVO sektorių bendradarbiavimo praktiką viešųjų sprendimų priėmimo procese. Reprezentatyvios gyventojų apklausos bei kokybinio vietos NVO lyderių ir valdžios sektoriaus atstovų nuomonės tyrimo metu bus ištirtas regionuose jaučiamas poreikis dalyvauti viešojoje politikoje, patiriamos kliūtys tai daryti, informuotumas apie įsitraukimo į viešųjų sprendimų priėmimo procesą galimybes, kiti aktualūs tiriamo objekto aspektai.
• Bus atliktas užsienio valstybių patirties, gerosios praktikos modelių pritaikymo Lietuvoje galimybių tyrimas ir parengtos rekomendacijos pilotinio valdžios ir NVO sektorių bendradarbiavimo modelio įgyvendinimui. Už veiklos įgyvendinimą atsakingas Projekto Partneris NVO teisės institutas.
• Remiantis atliktais tyrimais, bus parengtos rekomendacijos teisės aktų tobulinimui dėl NVO įtraukimo į viešosios politikos sprendimų priėmimo procesą egzistuojančių mechanizmų tobulinimo ir naujų kūrimo.
• Renginių metu bus vykdoma gerosios praktikos sklaida tikslinėms grupėms – valdžios sektoriaus darbuotojams ir NVO atstovams – apie esamus ir siekiamus valdžios ir NVO bendradarbiavimo viešosios politikos sprendimų priėmimo procese mechanizmus.
• Projekto ekspertų komanda pagal parengtą metodinę-informacinę medžiagą paskleis gerąją valdžios ir NVO bendradarbiavimo viešosios politikos sprendimų priėmimo procese praktiką tarp 5 Lietuvos rajonų vietos valstybinio sektoriaus darbuotojų ir tarp vietos NVO lyderių.
• Bus sukurtas ir išbandytas bandomasis modelis, skirtas gerinti viešąją politiką teisėkūros srityje, perengtos ekspertų išvados.

Projekto vykdytojas – Pilietinės visuomenės institutas. Projekto partneriai: Viešoji įstaiga „NVO teisės institutas“, LR Seimo kanceliarija, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Projektas finansiškai remiamas Europos Socialinio fondo bei Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis.