Sąmoningas ir aktyvus piliečių dalyvavimas viešajame gyvenime

2014 m. spalio mėn. Pilietinės visuomenės institutas pradėjo įgyvendinti naują Europos Ekonominės Erdvės finansinio mechanizmo NVO programos Lietuvoje finansuojamą projektą „Sąmoningas ir aktyvus piliečių dalyvavimas viešajame gyvenime“, kurio trukmė – 18 mėn.

Kaip rodo Pilietinės visuomenės instituto periodiškai atliekami pilietinės galios tyrimai, Lietuvos visuomenės pilietinė galia per pastaruosius porą metų neaugo ir toliau išlieka menka. 2013 m. pilietinės galios indekso vidutinė reikšmė buvo 36,0, o 2012 m. – beveik nepakitusi, 35,0 balo. Mažėja potencialus piliečių aktyvumas: nuo 39,7 vidutinės indekso reikšmės 2007 m. iki 33,0 2013-aisiais – tai reiškia, jog kokių nors veiksmų iškilus rimtai politinei problemai imtųsi keturi gyventojai iš dešimties, veiksmus inicijuotų – vos vienas iš dvidešimties. Menkas visuomenės įsitraukimas į viešosios politikos formavimą, sprendimų priėmimą lemia nepatenkinamą valstybinių institucijų atskaitomybę ir veiklos skaidrumą, sudaro sąlygas korupciniams ryšiams ir visuomenės interesų neatitinkantiems sprendimams. Demokratiniams procesams bei visuomenės ir valdžios dialogui užtikrinti, būtina įgalinti piliečius įsitraukti į vietos bendruomenės, miesto ir šalies mastu vykstančius procesus ir kokybiškai atstovauti visuomenės poziciją politinio dialogo procese. Įtraukus pilietinę visuomenę į sprendimų priėmimą ir užtikrinus pilietines ir politines teises, skatinama visų socialinių grupių įtrauktis, tolerancija bei žmogaus teisės.

Kaip rodo pilietinės visuomenės tyrimai, objektyvus visuomenės informavimas, švietimas ir aktyvaus pilietiškumo iniciatyvų palaikymas yra vienos pagrindinių pilietinės visuomenės plėtros sąlygų. Siekiant Lietuvoje sukurti geresnes sąlygas efektyviam valstybės valdymui ir užkirsti kelią vykdomiems pilietinių ir politinių procesų pažeidimams, yra būtina užtikrinti nepriklausomą viešosios politikos stebėseną, analizę ir kompetentingą komentavimą. NVO vykdomi visuomenės nuomonės tyrimai, adekvati reakcija į pastebėtus žmogaus teisių pažeidimus, pilietinio sąmoningumo skatinimas įvairiapusiškų, nešališkų diskusijų būdu bei pilietinio aktyvumo veiklų (peticijų, teisės aktų pakeitimų, alternatyvių ataskaitų ir kt.) inicijavimas yra pilietinio dialogo pagrindas. Šiomis kryptimis ir siekiama veikti Projekte, imantis nepriklausomos viešosios politikos stebėsenos ir analizės bei pilietinio sąmoningumo skatinimo (per atviras viešas diskusijas bei aktyvaus pilietiškumo iniciatyvas) veiklų.

Projekto tikslas – paskatinus  sąmoningą ir aktyvų piliečių dalyvavimą valstybės viešajame gyvenime, užtikrintas platesnis ir kokybiškesnis jų naudojimasis savo pilietinėmis ir politinėmis teisėmis.

Projekto uždaviniai:
1. Siekiant pilietinės visuomenės įsitraukimo į politikos formavimo ir sprendimų priėmimo procesus, išplėtotos viešosios politikos stebėsenos, analizės ir pilietinio dialogo priemonės.
2. Per nešališkas, atviras viešas diskusijas bei aktyvaus pilietiškumo iniciatyvas, paskatintas ir įgalintas vietos bendruomenių pilietinis sąmoningumas.

Daugiau apie projekto veiklas čia.


***
Pilietinės visuomenės institutas 2014–2016 m.  įgyvendina projektą „Sąmoningas ir aktyvus piliečių dalyvavimas viešajame gyvenime“, finansuojamą Europos Ekonominės Erdvės Finansinio Mechanizmo NVO programos Lietuvoje. Norvegijos Karalystė, Islandijos Respublika ir Lichtenšteino Kunigaikštystė, siekdamos prisidėti prie ekonominių ir socialinių skirtumų mažinimo Europos Ekonominėje Erdvėje (EEE), sukūrė EEE ir Norvegijos finansinius mechanizmus. EEE finansinio mechanizmo parama yra skirta 15-ai šalių (12 naujųjų Europos Sąjungos šalių, taip pat Graikijai, Ispanijai ir Portugalijai), o Norvegijos finansinio mechanizmo parama yra skirta 12 naujųjų Europos Sąjungos šalių. Antrasis EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų laikotarpis apima 2009 – 2014 metus. Šiuo laikotarpiu šalims paramos gavėjoms iš viso skirta 1 milijardas 79 milijonai eurų (Lietuvai – 84 milijonai eurų) Norvegijos ir EEE paramos įvairiems projektams šalyje įgyvendinti. Planuojama, kad parama bus paskirstyta iki 2014 m., o paramos įgyvendinimo laikotarpis tęsis iki 2016 m. vidurio.