Rinkėjo žemelapis: interneto svetainė „Mano Seimas“

Projekto pagrindimas
Ilgalaikiai tyrimai rodo, kad lietuviai išsiskiria iš kitų Europos Sąjungos tautų tuo, kad ypatingai nepasitiki savo parlamentu. Jau kuris laikas per 70 proc. Lietuvos gyventojų teigia nepasitikintys Seimu. Nepasitikėjimas parlamentu Lietuvoje jau tapo sisteminis: net išsirinkusi naujos sudėties Seimą, visuomenė nepradeda juo pasitikėti labiau. Taigi padėčiai nesikeičiant gali kilti rimta šalies parlamento legitimumo problema. Atkurti piliečių pasitikėjimą Seimu kaip tautos atstovybe – vienas svarbiausių demokratijos stiprinimo uždavinių. Vienas iš būdų tai padaryti – suteikti žmonėms kuo daugiau patikimos informacijos apie kandidatus į Seimo narius, kad jų pasirinkimas būtų žinojimu pagrįstas ir sąmoningas. Deja, piliečiai, rinkdami atstovus į valdžią, patikimos ir išsamios informacijos pasigenda. Žiniasklaidoje pateikiama informacija dažniausiai yra neišsami ir išskaidyta, neretai – šališka, todėl vertindami kandidatus rinkėjai neturi patikimo informacijos šaltinio ir yra priversti remtis reklama bei nuojautomis. Piliečiams taip pat sunku atrasti duomenis apie tautos atstovų turėtas pozicijas esminiais valstybei klausimais. Lietuvoje, skirtingai nei kituose kraštuose, trūksta susistemintos informacijos, kaip ir kokiais motyvais remdamasis parlamentaras balsavo priimant svarbiausius visuomenei sprendimus. Tokios informacijos stingant, rinkėjui sunku sužinoti, ar jų renkami bei perrenkami žmonės iš tikrųjų atstovauja jų pažiūroms ir pozicijoms. Taip per rinkimus lieka neįveiktas atotrūkis tarp tautos atstovų ir piliečių.

Siekiant užtikrinti prieinamumą prie patikimos ir išsamios informacijos tikslinga sukurti duomenų bazę internete, kurioje būtų kaupiami faktai apie tautos atstovus (bei kandidatus į juos), jų darbą ir pozicijas pagrindiniais valstybės gyvenimo klausimais. Išsami ir lengvai prieinama duomenų bazė padeda rinkėjams stebėti tautos atstovų elgesį ir sužinoti, ar kandidatų praeityje padaryti sprendimai atitiko jų priešrinkiminius pažadus, skelbiamas pozicijas bei paties rinkėjo vertybines nuostatas. Remdamiesi išsamia informacija piliečiai gali geriau pažinti kandidatus ir balsuoti už tokius asmenis, kuriais jie pagrįstai pasitiki.

Projekto tikslas – sukurti patikimą ir visiems prieinamą informacijos bazę apie Seimo narius (ir kandidatus į juos) ir taip sudaryti piliečiams sąlygas sąmoningiau dalyvauti rinkimuose.

Projekto uždaviniai:
1. Parengti informacijos rinkimo ir sisteminimo metodiką.
2. Pagal parengtą metodiką surinkti ir susisteminti informaciją. Pagrindinė medžiaga: vertybiškai svarbūs balsavimai, pozicijos svarbiausiais valstybės gyvenimo klausimais per 2004-2008 metų Seimo kadenciją. Pirmiausia informacija bus surinkta apie dabartinius Seimo narius ir numatomus pirmuosius partijų sąrašų dešimtukus.
3. Sukurti interneto svetainę, joje pateikti susistemintus duomenis.
4. Projekto tąsa: dvejus metus po Seimo rinkimų – iki 2010 m. lapkričio – interneto svetainė skelbia duomenis apie išrinktų Seimo narių veiklą, jų užimtas pozicijas vertybiškai svarbiais klausimais. Taip prisidedama prie valdžios pilietinės priežiūros: visuomenei sudaromos galimybės stebėti, kaip Seimo nariai vykdo per rinkimus duotus savo įsipareigojimus.

Projekto nešališkumo užtikrinimas:
Labai svarbu, kad apie esamus ir būsimus Seimo narius surinkti ir paskelbti duomenys būtų patikimi, objektyvūs, nešališki. Nešališkumą užtikrina politologų parengta duomenų rinkimo ir sisteminimo metodika, duomenų rinkėjų kompetencija bei jų darbo priežiūra. Projekto nešališkumui užtikrinti iš visuomenei žinomų skirtingų pažiūrų politologų ir žurnalistų sukurta Projekto priežiūros grupė, įvertinusi parengtą metodiką ir susistemintus duomenis.
Projektas „Rinkėjo žemėlapis“ įvykdytas kaip platesnio projekto – „Demokratija žinių visuomenėje: iššūkių ir galimybių analizė“ (e-demokratija) dalis.

Projekto metu buvo sukurta svetainė www.manoseimas.lt

Projekto vykdytojai: Vilniaus Universiteto Tarpautinių santykių ir politikos mokslų institutas, Kauno Technologijos Universitetas, Mykolo Romerio institutas, Pilietinės visuomenės institutas, Transparency International Lietuvos skyrius.
Projektą parėmė: Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas, Virginijus Gumbaragis, Kęstutis Naujokaitis, Gintautas Bartkus, Virginijus Lepeška, UAB „AD Baltic“, UAB „Rokiškio pienas“, UAB „LITAGRA“, UAB „AM INVEST“, UAB „EKO RIVI“, Darius Masionis, Jonas Liubertas, VšĮ „Vilniaus psichoterapijos ir psichoanalizės centras“.