Kuriame Respubliką

1997 metų Bendrosios programos kėlė Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklai nelengvus uždavinius – „išauginti jaunuolius ir jaunuoles, norinčius ir gebančius gyventi demokratijos sąlygomis: ne prisitaikančius prie pokomunistinės krašto tikrovės, bet pajėgius šią tikrovę ryžtingai keisti“, „dėti pagrindus piliečių bendruomenei, pajėgiančiai valingai ir atsakingai kurtis savo istorinį likimą“. Šiandien aiškėja, jog šie uždaviniai negali būti sėkmingai įgyvendinti neįdiegus mokyklose pilietinio veikimo praktikų, nepapildžius formalaus ugdymo neformaliuoju pilietiniu švietimu.

Pilietinis ugdymas bendrojo lavinimo mokyklose vis dar išlieka pernelyg teorinis. Todėl mokiniai ir mokinės neretai stokoja brandžiam pilietiniam gyvenimui reikalingų veikimo praktikų, gebėjimų įgytas žinias sieti su aktyviu pilietiniu dalyvavimu ir bendruomenei aktualių problemų sprendimu. Projekto paskirtis – konkrečiomis pilietinio veikimo praktikomis papildyti pagrindinėse mokyklose ir gimnazijose vykstantį ugdymą bei kolegijų studijas, pilietinio veikimo moduliais atnaujinti mokytojų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo programas.

Pasirėmus atliktais jaunimo bei mokytojų pilietinės galios ir pilietinio švietimo būklės tyrimais, per 120 atrinktų mokyklų bendruomenių (po 3-4 30-yje savivaldybių) įvairių sričių ekspertams padedant bus išmokytos rengti ir įgyvendinti visuomenei reikšmingus pilietinės veiklos projektus, sėkmingi mokyklų projektai bus išplėtoti iki nacionalinių projektų ir įgyvendinti visoje Lietuvoje, o aprašyti jų modeliai taps pateikti visoms krašto mokykloms kaip pilietinio veikimo metodinės priemonės. Mokytojai, dėstytojai, mokiniai ir studentai įgis naujų pilietinio veikimo ir dalyvavimo viešojoje politikoje kompetencijų, bus sustiprintos jų ir projekte dalyvausiančių vietos bendruomenių pilietinės galios, sutvirtintas asmeninis ryšys su Lietuvos valstybe. Taip pat bus išplėtoti mokyklų ir vietos bendruomenių bei nevyriausybinių organizacijų ryšiai, sustiprintas pagrindinių mokyklų, gimnazijų ir kolegijų bendradarbiavimas. Parengti regioniniai ir nacionaliniai pilietinio veikimo projektai žiniasklaidos ir socialinės reklamos pagalba bus plačiai pristatyti visuomenei kaip pasitikėjimą piliečių galiomis skatinantys sėkmės pavyzdžiai. Mokyklos ir vietos bendruomenės pateiks visuomenei, savivaldybėms ir valdžios institucijoms konkrečių pasiūlymų, kaip būtų galima spręsti piliečiams opias krašto raidos problemas.

Šio projekto siekis – sutelkti mokyklų bei vietos bendruomenėse slypintį pilietinį potencialą ir nukreipti jį demokratinės respublikos kūrimui. Jo metu mokyklos ir vietos bendruomenės bus mokomos veikti kaip mažosios respublikos – kaip savarankiškos, demokratiškai bendrus reikalus tvarkančios laisvų ir atsakingų žmonių bendrijos. Teisės, viešosios politikos, nevyriausybinių organizacijų veiklos, viešųjų ryšių ir kitų ekspertų padedamos jos identifikuos opiausias savo, vietos bei viso krašto problemas ir, pasiremdamos projektų įgyvendinimo metodu, mokysis jas praktiškai spręsti. Konkretūs bendruomenių projektai aprėps tokius viešosios politikos klausimus kaip emigracija, korupcija, skurdas, valdžios viešumas ir skaidrumas, aplinkosauga ir paveldosauga, tautinis ir pilietinis jaunimo bei visos visuomenės ugdymas ir kt. Šie klausimai bus nagrinėjami ir jų sprendimų ieškoma veikiant mokyklos, seniūnijos, savivaldybės ir nacionaliniu lygmeniu.

Projekto veiklos:
• Remiantis regioninio reprezentavimo principu atrenkami projekto dalyviai: po vieną – dvi pagrindines mokyklas ir po vieną – dvi gimnazijas kievienoje savivaldybėje bei dešimt kolegijų.
• Atliekami pilietinio ugdymo būklės bei jaunimo ir mokytojų pilietinės galios tyrimai: išanalizuojami jau įgyvendinti šio pobūdžio tyrimai, identifikuojamos jų spragos, atliekama mokyklų bendruomenių ir vietos bendruomenių apklausa.
• Parengiamos mokymo metodikos ir programos: ekspertai jas sudaro bendradarbiaudami su projekto partneriais ir dalyviais.
• Vykdomi mokymai: ekspertams konsultuojant rengiami ir įgyvendinami pilietinės veiklos projektai, sprendžiantys mokyklos ir vietos bendruomenėms opias bei visai visuomenei rūpimas problemas; projektams rengti pasitelkiamos kūrybinės dirbtuvės, kūrybinės laboratorijos, kuriose kartu dirba moksleiviai, nevyriausybinių organizacijų ir vietos bendruomenių lyderiai, mokytojai, studentai, švietimo centrų ir savivaldybių darbuotojai, ekspertai.
• Sėkmingi vietos projektai, nacionalinio projekto „Darom“ patirtimi remiantis, paverčiami nacionalinėmis iniciatyvomis ir įgyvendinami visoje Lietuvoje. Žiniasklaidos ir socialinės reklamos pagalba jie išsamiai pristatomi krašto visuomenei.
• Projekto pabaigoje atliekamas išplėstinis Pilietinės galios indekso tyrimas: įvertinami jaunimo, mokytojų ir visuomenės pilietinės galios pokyčiai.
• Projekto veikla ekspertų apibendrinama, pateikiami ilgalaikiai jos rezultatai: parengiama metodinė medžiaga pilietiniam ugdymui bendrojo lavinimo mokyklose, atnaujinamos ir pilietinio veikimo mokymo moduliais papildomos mokytojų rengimo bei kvalifikacijos tobulinimo programos, pristatomos rekomendacijos viešajai politikai.