Apie tyrimą

Pilietinės visuoemenės instituto atliktas tyrimas, kuriame analizuojama neformaliojo suaugusiųjų švietimo būklė Lietuvoje ir gyventojų bei darbdavių požiūris į neformalųjį suaugusiųjų švietimą

 Uždaviniai
1. Išnagrinėti, koks visuomenės (atskirai – dirbančios jos dalies ir darbdavių) požiūris į neformalųjį švietimą, kokie veiksniai sąlygoja tokį požiūrį;
2. Išanalizuoti, kiek naudingas ir rezultatyvus neformalusis suaugusiųjų švietimas;
3. Ištirti, kokia geroji neformaliojo suaugusiųjų švietimo įmonėse ir įstaigose patirtis;
4. Išanalizuoti neformaliojo darbuotojų švietimo plėtros sąlygas, problemas ir galimybes;
5. Užfiksuoti darbdavių ir visuomenės informuotumą apie neformalųjį suaugusiųjų švietimą.

Tyrimo metodika
1. Reprezentatyvi visuomenės apklausa. Siekiant užfiksuoti visuomenės, įvairių jos grupių požiūrį į neformalųjį suaugusiųjų švietimą buvo atlikta reprezentatyvi visuomenės apklausa. Tyrimo metu ją atliko Rinkos analizės ir tyrimų grupė RAIT pagal autorių parengtus klausimus. Reprezentatyvumo požiūriu šios apklausos rezultatai su 95 proc. tikimybe ir 3 proc. paklaida atspindi 18 – 74 m. Lietuvos suaugusiųjų gyventojų nuomones bei nuostatas.
2. Darbdavių apklausa. Renkant duomenis apie darbdavių požiūrį į neformalųjį suaugusiųjų švietimą, jo organizavimą, sukauptą patirtį ir kt. atlikta smulkių, vidutinių ir stambių darbdavių apklausa privačiame ir viešajame sektoriuose. Imties dydžiui taikytas 5 proc. paklaidos reikalavimas. Iš viso atsitiktinės sisteminės atrankos būdu iš įmonių sąrašų apklausa 360 darbdavių arba jų įgaliotų atstovų.
3. Pusiau struktūruoti interviu. Tai interviu su suaugusiais darbuotojais,  dalyvavusiais neformalaus švietimo programose. Surinkti duomenys papildė kiekybinių apklausų rezultatus. Apklausta 30 darbuotojų įvairiose įmonėse: bankuose, prekybos ir pramonės įstaigose ir kt.
4. Ekspertinis interviu. Šis metodas buvo panaudotas gilinant surinktų duomenų interpretaciją, ypač analizuojant neformaliojo darbuotojų švietimo plėtros sąlygas, problemas ir galimybes. Ekspertai atstovavo verslo asociacijas, suaugusiųjų švietimo institucijas ir kt. organizacijas. Viso apklausti 5 ekspertai.

Žr. tyrimo ataskaitą »

  • Pavadinimas: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo būklė ir gyventojų bei darbdavių požiūris į neformalųjį suaugusiųjų švietimą

  • Data: 2004 rugpjūčio - 2005 rugpjūčio