Apie tyrimą

Lietuvos geopolitinės minties tradicijoje bei užsienio politikos praktikoje santykinai mažai dėmesio skiriama pačios visuomenės geokultūrinių nuostatų tyrimams. Tokia situacija gali lemti atotrūkį tarp Lietuvos visuomenės geokutūrinių preferencijų ir valstybės kuriamų bei įgyvendinamų užsienio ar vidaus politikos strategijų. Todėl, siekiant užpildyti šią spragą, Pilietinės visuomenės institutas atliko vieną iš pirmųjų Lietuvos visuomenės geokultūrinių nuostatų tyrimą, o jo išvadas pristatė visuomenei, žiniasklaidai, akademinei bendruomenei bei politikams.

Tyrimo trukmė: 2006 m. spalio 1 d. – 2007 m. kovo 31 d.

Tyrimą atliko: dr. Mindaugas Degutis, Nerijus Maliukevičius, dr. Ainė Ramonaitė,

Tyrimą koordinavo: Tomas Klepšys

Problema: Lietuvai 2004 m. įstojus į ES ir NATO buvo formaliai įgyvendinti užsibrėžti politiniai tikslai, tačiau kultūrinis bei vertybinis Lietuvos visuomenės įsiliejimas į Vakarų politinę bei informacinę erdvę nėra toks aiškus ir nekintamas. Pastaruoju metu išryškėjo Rusijos įtaka Lietuvos masinėje kultūroje bei žiniasklaidos produkcijos vartojimo specifikoje. Todėl naujų kertinių Lietuvos užsienio ar vidaus politikos krypčių paieškos negali apsieiti be visuomenės geokultūrinių nuostatų tyrimo, kuris ne tik pademonstruotų vyraujančias preferencijas, bet ir atskleistų jas įtakojančius faktorius.

Aktualumas: Iki tol vykdytose visuomenės apklausose tik dalinai domėtasi Lietuvos informacinės erdvės bei geokultūrinių nuostatų klausimais. Tai – pirmasis Lietuvos visuomenės geokultūrinių nuostatų tyrimas.

Tikslas: Išsiaiškinti Lietuvos visuomenes geokultūrines nuostatas bei atskleisti jas įtakojančius faktorius.

Uždaviniai:

 1. Suformuluoti sociologinės apklausos klausimų ratą.
  2.  Atlikus sociologinę apklausą atskleisti:
  2.1. Lietuvos informacinės erdvės specifiką;
  2.2. Skirtingų žiniasklaidos priemonių vartojimo poveikį Lietuvos gyventojų politinėms nuostatoms;
  2.3. Įvairių politinių sistemų bei santvarkų vertinimą Lietuvos visuomenėje;
  2.4. Kaimyninių valstybių vertinimą tarp Lietuvos gyventojų;
 2. Išanalizuoti ir įvertinti apklausos rezultatus, o išvadas publikuoti atskiroje studijoje;
  4.  Surengti konferenciją, kurioje būtų aptarti tyrimo rezultatai.

Tyrimo objektas: Lietuvos visuomenės geokultūrinės nuostatos.
Metodologija Visuomenės sociologinė apklausa.

Tyrimo rezultatai aptariami studijoje „Tarp Rytų ir Vakarų: Lietuvos visuomenės geokultūrinės nuostatos“.

 • Pavadinimas: Lietuvos visuomenės geokultūrinių nuostatų tyrimas

 • Data: 2006 spalio - 2007 kovo