Apie tyrimą

Tyrimo problema
Valstybės gerovė didžia dalimi priklauso nuo jos visuomenės (tautos) pasitikėjimo ir pasididžiavimo savo valstybe. Žmonės, nejausdami tampraus ryšio su valstybe (valstybės idėja), praranda atsakomybės jausmą prieš ją, prieš visuomenę ir savo tautą. Tai kelia didelę grėsmę visos tautos išlikimui ir tobulėjimui, valstybės gyvybingumui ir plėtrai. Lietuvai, kaip mažai valstybei, didelę reikšmę turi visuomenėje ir tautoje glūdintys resursai – solidarumas, patriotizmas, kūrybiškumas, tradicijų ir vertybių puoselėjimas, intelektualiniai gebėjimai. Šie veiksniai gali daryti reikšmingą įtaką socialiniam saugumui ir socialiniam valstybės brandumui, kuris turėtų būti laikomas struktūrinės valstybės galios dalimi.
Iki šiol Lietuvos visuomenės ir politinės tautos būklei ir ryšiams su valstybe nebuvo skiriamas adekvatus jų reikšmei dėmesys, nors gana aiškiai ir dažnai akademiniuose ar politikos sluoksniuose pabrėžiama, kad Lietuvos pilietinė visuomenė nėra susiformavusi, valdžia yra nutolusi nuo visuomenės ir nepateisina tikrųjų tautos lūkesčių, o lietuvių tautai trūksta tokių savybių, kurios spartintų valstybės gerovės plėtrą. Iš esmės problema nėra nauja, tačiau trūksta jos išsamios ir nuoseklios analizės, ypač susiejant esamos būklės įvertinimą su galimomis politinėmis ir socialinėmis priemonėmis, galinčiomis duoti pozityvių rezultatų.

Tyrimo misija
Identifikuoti svarbiausias Lietuvos visuomenės ir tautos grėsmes, galimus jų intensyvumo pokyčius bei pateikti valstybės socialinės strategijos, mažinančias šias grėsmes, gaires. Suformuluoti Lietuvos visuomenės ir tautos interesus (poreikius) ir pateikti valstybės socialinės strategijos gaires.

Tyrimo tikslai
Šiuo tyrimu siekiama:
1. Identifikuoti dabartinę Lietuvos visuomenės ir politinės tautos situaciją, išanalizuoti esamų socialinių, pilietinių ir identiteto problemų bei grėsmių priežastis.
2. Pateikti galimas Lietuvos visuomenės ir politinės tautos raidos perspektyvas
3. Remiantis atlikta analize, pasiūlyti ekonomines, politines, socialines, teisines ir švietimo priemones, kurios galėtų stiprinti Lietuvos visuomenę, mažinti egzistuojančias socialines ir kultūrines grėsmės.

Tyrimo uždaviniai
Tyrimo eigoje bus atliekami šie uždaviniai:
1. Formuluojama tyrimo metodika, problemos analizės būdai, vertinimo kriterijai
2. Atliekama socialinės padėties ir grėsmių vertinimui būtinų duomenų atranka ir analizė
3. Konstruojami socialinės situacijos ir socialinių bei politinių grėsmių kitimo ir pasekmių scenarijai
4. Keliamos ir tikrinamos galimų problemų sprendimų ir priemonių alternatyvos.
5. Formuluojamos rekomendacinės valstybės programų ir valstybės bei visuomenės institucijų veiklos būdų kryptys, galimi poreikiai

Žr. tyrimo išvadas >>

  • Pavadinimas: Lietuvos tauta: būklės ir raidos perspektyvų analizė

  • Data: 2005 liepos - 2007 liepos