Apie tyrimą

Šis tyrimas siekia apibendrinti preliminarias įžvalgas, duomenis ir pasiūlymus emigracijos klausimais, apžvelgti su ja susijusius klausimus ir problemas. Nemaža jų dalis buvo iškelta bei suformuluota 2004 m. gruodžio 2 d. Kaune įvykusiame seminare, kurį surengė Pilietinės visuomenės institutas ir Lietuvių išeivijos institutas.

Pirmiausia bus žvelgiama į emigracijos keliamas grėsmes ir galimas socialines bei ekonomines pasekmes. Toliau bus aptariami jos mastai, tendencijos, priežastys ir pobūdis, emigracijos ir emigrantų temų atspindėjimas viešajame Lietuvos diskurse. Kaip atskiras probleminis reiškinys bus analizuojamas specialistų ir protų nutekėjimas. Galiausiai, trumpai apžvelgus dabartinę valstybės institucijų veiklą emigracijos srityje, pateikiamos preliminarios išvados ir siūlymai.

Dokumento tikslas nėra pateikti išbaigtą ir išsamią veiksmų programą, kaip su emigracijos keliamomis grėsmėmis tvarkytis. Dabarties sąlygomis, trūkstant duomenų ir kompleksinių reiškinio tyrimų, tai nė nebūtų įmanoma. Jo tikslas – paskatinti viešą susirūpinimą, inicijuoti visuomenės bei valdžios dialogą šiuo Lietuvai opiu klausimu. Jis galėtų vesti tiek prie deramos tyrimų programos sukūrimo, tiek prie nuoseklios bei kryptingos valstybės strategijos formavimo, tiek prie visuomenės nuostatų emigracijos atžvilgiu kaitos.

Žr. tyrimo ataskaitą >>

  • Pavadinimas: Lietuvių emigracija: problema ir galimi sprendimo būdai

  • Data: 2004 sausio - 2005 sausio