Ko imtis, kad valdžios ir NVO bendradarbiavimas būtų sklandesnis?

  • birželio 18, 2015
  • Naujienos, Projektai, Renginiai

Tyrimai rodo, kad valdžios ir NVO sektorių bendradarbiavimas abiejų pusių vertinimas kaip reikalingas, tačiau dabartinė jo būklė netenkina nė vienos iš jų. Birželio 17 d. Vilniuje susitikę valstybės institucijų, nacionalinių bei regioninių organizacijų atstovai diskutavo, kaip šią situaciją pagerinti.

Pilietinės visuomenės instituto atliktas tyrimas apie valdžios ir nevyriausybinio sektorių bei piliečių bendradarbiavimą rodo, kad tiek valstybės ir savivaldybių institucijų darbuotojai, tiek piliečiai bendradarbiavimą laiko norma ir mano, kad jis yra reikalingas. Įstatymai ir kiti teisės aktai numato įvairius piliečių įsitraukimo į viešųjų sprendimų priėmimą įrankius (peticijos, piliečių įstatymų leidybos iniciatyva, galimybė kreiptis į institucijas prašant suteikti informaciją, dalyvavimas konsultacijose, apklausose ir t.t.), tačiau konferencijoje dalyvavę pranešėjai kreipė dėmesį, kad įsitraukimo galimybės nėra pilnai išnaudojamos, o pats bendradarbiavimas tarp sektorių stringa, arba jo kokybė netenkina nei vienos, nei kitos pusės.

Pagrindinės kliūtys, trukdančios bendradarbiauti, anot pasisakiusiųjų renginyje, apima supratimo vieni apie kitus stoką bei vis dar pasitaikantį abipusį kompetencijų trūkumą. Konferencijos dalyviai sutarė, jog šiuo metu vienas pagrindinių bendradarbiavimo iššūkių – abiems sektoriams žiūrėti į šį procesą kaip į lygiavertę partnerystę. Todėl valdžios sektorius buvo raginamas investuoti į nevyriausybines organizacijas, kad jos būtų įgalintos profesionaliai teikti siūlymus institucijoms ar konstruktyviai kritikuoti jų veiklą. Tuo tarp NVO turėtų siekti efektyvinti savo veiklą, plėsti akiratį ir vengti tik labai siaurų grupių interesų atstovavimo.

Siekiant gilinti valstybės ir savivaldos institucijų darbuotojų gebėjimus įtraukti piliečius ir juos atstovaujančias organizacijas į sprendimų priėmimo procesus, išreikštas mokymų viešojo sektoriaus darbuotojams poreikis, kurių metu ne tik pristatomi bendradarbiavimo būdai, bet ir gilinamos bendradarbiavimo svarbos nuostatos.

Konferencijoje taip pat įvardintos kitos bendradarbiavimo tarp sektorių kliūtys:
· Supratimo vieni apie kitus stoka ir vadovavimasis išankstiniais stereotipais.
· Negebėjimas susitarti dėl bendrų tikslų, klausimų sprendimų būdų.
· Bendradarbiavimas itin remiasi į konkrečius asmenis, dirbančius institucijose arba NVO. Keičiantis asmenybėms – bendradarbiavimą dažnai reikia kurti iš naujo.
· NVO nenoras jungtis į koalicijas, platformas ir atstovavimas siauros visuomenės grupės interesus – dėl ko valstybės sektoriaus darbuotojai ima nepasitikėti NVO sektoriumi, abejoti jo kompetencijomis.

NVO atstovai išskyrė faktorius, kurie lemia sėkmingą bendradarbiavimą su valdžios institucijomis:
· Kompetentinga NVO darbuotojų/savanorių komanda bei nuosekliai, profesionaliai vykdoma veikla.
· Visuomenei aktuali problema, susilaukianti viešumo, žiniasklaidos dėmesio (su kurios sprendimu dirba konkreti NVO).
· Abipusis pasitikėjimas (tiek iš valstybės, tiek iš nevyriausybinio sektoriaus).

Kiti pasiūlymai, kaip gerinti bendradarbiavimą:
· Gerinti visų valstybės ir savivaldos institucijų komunikaciją su nevyriausybinėmis organizacijomis ir piliečiais. Veiksmingas ir savalaikis informacijos paskelbimas tampa pirmuoju žingsniu tolimesniam pasiūlymų teikimui ir gyventojų įsitraukimui į priimamus sprendimus. Nevyriausybinės organizacijų veikla taip pat turėtų būti matoma, rezultatai pristatomi visuomenei.
· Skirtingose valstybės ir savivaldos institucijose skiriasi ir požiūris į bendradarbiavimą su NVO sektoriumi, įsigilinimas į šio sektoriaus specifiką, todėl nepavykus užmegzti realaus bendradarbiavimo su konkrečia įstaiga ar institucija – konferencijos dalyviai rekomenduoja ieškoti kitų kanalų – susisiekti su kita toje srityje veikiančia įstaiga, kreiptis į aukštesnes ar tarptautines institucijas.
· Stiprinti abiejų sektorių kompetencijas – investuoti į NVO, kad jos žiniomis, kompetencijomis ir kitais resursais būtų lygiavertėmis partnerėmis valstybiniam sektoriui, bei skirti dėmesį valdžios institucijų darbuotojų kvalifikacijos kėlimui, kodėl ir kaip įtraukti piliečius į sprendimų priėmimo procesus valstybėje.

***

Konferencija „Valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimas: ko imtis, kad jis taptų sklandesnis?“ vyko 2015 m. birželio 17 d. Vilniuje. Konferenciją organizavo – Pilietinės visuomenės institutas. Renginys organizuotas projekto „Valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimo viešosios politikos sprendimų priėmimo procese stiprinimas“ rėmuose. Projektas finansiškai remiamas Europos Socialinio fondo bei Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis.