Europos sąjungos parama: Lietuvos galimybės

  • kovo 14, 2007
  • Leidiniai

Knygoje apžvelgiama 2004 – 2006 metų Europos Sąjungos paramos panaudojimo Lietuvoje patirtis, analizuojamas visuomenės požiūris į ligšiolinį struktūrinių fondų įsisavinimą, vertinama 2007 – 2013 metų jų panaudojimo strategija ir veiksmų planai. Taip pat pateikiamos Pilietinės visuomenės instituto 2006 metais atlikto tyrimo išvados, apibendrinama kartu su Transparency International Lietuvos skyriumi ir daugeliu pilietinių organizacijų vykdyta veikla, surengti aptarimai, etc.
Šio leidinio paskirtis – paskatinti Lietuvoje jau prasidėjusį pilietinės visuomenės ir valdžios dialogą dėl ES paramos įsisavinimo. Tam, kad ES lėšos būtų panaudotos skaidriai ir veiksmingai, kad jos realiai paspartintų Lietuvos pažangą, toks dialogas turi būti tęsiamas ir plėtojamas.